Thursday, May 19, 2016

นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว คำแปลบทสวดมนต์ตั้งใจว่าจะเขียนคำแปลบทสวดมนต์นานแล้วแต่ไม่ว่างเสียที (ข้ออ้าง) ผมเองนับถือศาสนาพุทธครับ แต่ผมสวด นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เคารพใน ไดโงะฮนซน ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพระญี่ปุ่น
จริงๆ แล้วก็เป็นพุทธนี่ล่ะครับ แต่เป็นฝ่ายมหายาน ไม่ได้เป็นเถรวาท (หินยาน) ที่ต้องออกบวชพระ โกนหัวแบบบ้านเรา หากถามผมว่าผ... อ่านต่อ.. นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว คำแปลบทสวดมนต์

0 comments:

Post a Comment