Friday, June 3, 2016

อธิบายภาพปฏิจจสมุปบาท
ช่วงที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดปัญญาฯ นั้น ได้เรียนธรรมะหลายอย่าง ในคลาสหนึ่งพระอาจาร์ยมิ่งขวัญ สอนเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” โดยก่อนการสอนนั... อ่านต่อ.. อธิบายภาพปฏิจจสมุปบาท

0 comments:

Post a Comment